Internetski priručnik

Handbuch Europäische Sprachkritik Online
Online Handbook of Language Criticism – A European Perspective
Manuel en ligne de la Sprachkritik en Europe
Manuale Online di Sprachkritik Europea
Online priručnik za europsku jezičnu kritiku

Online priručnik za europsku jezičnu kritiku omogućava komparativni uvid jezične kritike u europskim jezičnim kulturama (točnije, u njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom i hrvatskom jeziku). U priručniku se deskriptivno obrađuju centralni koncepti jezične kritike. Time se nastoji omogućiti pregled povijesti koncepta jezične kritike u Europi. S jedne strane, priručnik omogućava specifičan pogled u pojedinačne jezične kulture, dok se s druge strane iste razmatraju iz poredbene perspektive. Višejezični priručnik objavljuje se periodički u svescima.

Priručnik sadržava članke na jednojezične, no i međujezične komparativne teme. Svi članci dostupni  su na njemačkom jeziku. Članci na jezično-kritičke teme u engleskom, francuskom, talijanskom i hrvatskom jeziku dostupni su na njemačkom jeziku kao i na jeziku na koji se članak odnosi (dakle, na njemačkom/engleskom, njemačkom/francuskom, njemačkom/talijanskom ili njemačkom/hrvatskom).

Priručnik je publikacija projektne grupe Europäische Sprachkritik Online (ESO). Sjedište projekta ESO je Europski centar za lingvistiku (Europäisches Zentrum für Sprachwissenschaften) koji objedinjuje suradnju Fakulteta modernih jezika Sveučilišta u Heidelbergu (Neuphilologische Fakultät der Universität Heidelberg) i Leibniz-Instituta za njemački jezik u Mannheimu. Publikacija je namijenjena znanstvenicima, znanstvenim novacima te studentima raznih filoloških smjerova kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. Isto tako, ciljana skupina uključuje i sve ostale discipline društvenih i kulturoloških usmjerenja.

Internetskom priručniku možete pristupiti ovdje: