Internetski priručnik

Handbuch Europäische Sprachkritik Online
Online Handbook of Language Criticism – A European Perspective
Manuel en ligne de la Sprachkritik en Europe
Manuale Online di Sprachkritik Europea
Online priručnik za europsku jezičnu kritiku

heiUP_Cover_Sprachkritik_SC_Band 3.inddOnline priručnik za europsku jezičnu kritiku omogućava komparativni uvid jezične kritike u europskim jezičnim kulturama (točnije, u njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom i hrvatskom jeziku). U priručniku se deskriptivno obrađuju centralni koncepti jezične kritike. Time se nastoji omogućiti pregled povijesti koncepta jezične kritike u Europi. S jedne strane, priručnik omogućava specifičan pogled u pojedinačne jezične kulture, dok se s druge strane iste razmatraju iz poredbene perspektive. Višejezični priručnik objavljuje se periodički u svescima.

Priručnik sadržava članke na jednojezične, no i međujezične komparativne teme. Svi članci dostupni  su na njemačkom jeziku. Članci na jezično-kritičke teme u engleskom, francuskom, talijanskom i hrvatskom jeziku dostupni su na njemačkom jeziku kao i na jeziku na koji se članak odnosi (dakle, na njemačkom/engleskom, njemačkom/francuskom, njemačkom/talijanskom ili njemačkom/hrvatskom).

Priručnik je publikacija projektne grupe Europäische Sprachkritik Online (ESO). Sjedište projekta ESO je Europski centar za lingvistiku (Europäisches Zentrum für Sprachwissenschaften) koji objedinjuje suradnju Fakulteta modernih jezika Sveučilišta u Heidelbergu (Neuphilologische Fakultät der Universität Heidelberg) i Instituta za njemački jezik u Mannheimu (Institut für Deutsche Sprache). Publikacija je namijenjena znanstvenicima, znanstvenim novacima te studentima raznih filoloških smjerova kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. Isto tako, ciljana skupina uključuje i sve ostale discipline društvenih i kulturoloških usmjerenja.

Internetskom priručniku možete pristupiti ovdje: